Hogestraat 43 6953 AR |  merlijn@uniq-zorg.nl |  06 - 233 55 097


Privacyverklaring BB Uniq-zorg


Inleiding
Uniq- Zorg is een eenmanszaak gevestigd in Dieren (Hogestraat 43, 6953 AR). Bij Uniq- Zorg krijgen cliënten met uiteenlopende gezondheidsproblemen gespecialiseerde verpleegkundige zorg. Op deze manier worden ouders, broertjes of zusjes ondersteund en ontlast in hun mantelzorgtaken.
Uniq- Zorg is verantwoordelijk voor een betrouwbare verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe de privacy van de (bijzondere) persoonsgegevens is gewaarborgd en wat uw rechten zijn.


Welke gegevens worden verzameld?
Uniq- Zorg verzameld en verwerkt persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van het kind en zijn/haar gezin. Deze gegevens zijn uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het aanleggen en onderhouden van een beveiligd elektronisch cliëntdossier en/of papieren dossier en voor de facturering van de zorguren. Deze gegevens worden vastgelegd omdat Uniq- Zorg op deze manier kwalitatief goede zorg kan leveren.


Doeleinden en rechtsgrond
Om (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken baseert Uniq- Zorg zich op verschillende grondslagen. Om kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden aan de kinderen is het belangrijk om informatie te verzamelen en verwerken gericht op de gezondheid van een kind/volwassene. Deze informatie is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
Iedere cliënt/ouder/verzorger vult persoonsgegevens in op de model zorgovereenkomst. Deze gegevens worden digitaal verwerkt op de laptop van Uniq- Zorg. De cliënt/ouder/verzorger vult het gehele formulier in.


Incidenteel wordt een foto gemaakt en via social-media verspreid. De cliënt/ouder/verzorger mag hiervoor toestemming geven, en ook weer intrekken. Hiervoor is een document opgesteld om iemand in de gelegenheid te brengen eenvoudig toestemming in te trekken. Medische gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners via de beveiligde Siilo Medical app of telefonisch.
Uniq- Zorg baseert zich in noodsituaties op vitale belangen. Met name door de kwetsbaarheid van de doelgroep is deze grondslag noodzakelijk.
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.


Maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens
Uniq- Zorg neemt de verwerking van persoonsgegevens uiterst serieus en vindt het dan ook erg belangrijk om de gegevens veilig te verwerken en onderhouden. Ter voorkoming van eventuele datalekken neemt Uniq- Zorg technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van gegevens te waarborgen. De beveiliging van gegevens is een continu proces. Continu wordt bekeken of beveiligingsmaatregelen nog adequaat zijn.
Voor de verwerking van persoonlijke gegevens maak ik gebruik van een laptop welke beveiligd is door middel van een wachtwoord. De directeur kan organiseren wie toegang krijgt tot welke persoonsgegevens en houdt hierin de veiligheid van de (bijzondere) persoonsgegevens in acht.
Persoonsgegevens die in papieren dossiers zitten, staan te allen tijde in een afgesloten kast. Alleen ik heb toegang tot de dossiers.
Medische gegevens en rapportages worden verwerkt in een digitaal cliënten dossier welke is beveiligd door middel van een wachtwoord of een twee-staps-verificatie.
Ondanks de vele maatregelen die Uniq- Zorg neemt voor de beveiliging van de (bijzondere) persoonsgegevens is een datalek niet uit te sluiten. Uniq- Zorg beroept zich in deze gevallen op het protocol datalekken, waarin onder andere een meldplicht is opgenomen.


Bewaartermijn
Uniq- Zorg hanteert verschillende bewaartermijnen; Gegevens die direct in verband staan met de zorg van de cliënten: Bewaartermijn 15 Jaar na afsluiting van de zorg of overlijden. De gegevens worden zorgvuldig bewaard en twee keer per jaar vindt er controle plaats over de gegevens, zodat documenten die overbodig zijn verwijderd kunnen worden.
Facturen met daarop de persoonsgegevens van de cliënt: Bewaartermijn 7 jaar voor de belastingdienst.
Overige gegevens: Niet langer dan noodzakelijk voor de zorg.
Nadat de bewaartermijn versterken is worden alle documenten verwijderd en vernietigd. Er wordt rekening gehouden met verschillende systemen waarop documenten opgeslagen staan.
Ontvangers van persoonsgegevens
Toegang tot gegevens van de cliënten is beperkt tot;
De medische gegevens en rapportages: andere verpleegkundige die directe zorg verlenen aan de cliënt. Deze gegevens zijn beveiligd. Digitaal betekent dit dat via wachtwoorden of een twee-staps-verificatie beveiligd.

Client/ouders/verzorgers kunnen te allen tijde digitaal de gegevens uit het elektronische dossier ophalen.
Verschillende documenten worden gedeeld met externe organisaties;

- Wanneer hier toestemming voor gegeven wordt door ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
- Wanneer dit wettelijk wordt vereisd (bijv. AMK of meldpunt huiselijk geweld).
- Wanneer dit wordt verreisd voor het stellen van een (her)indicatie.
Gegevens worden niet versterkt aan het buitenland.
Wanneer externe organisaties informatie met Uniq- Zorg wil delen, wordt altijd gevraagd naar de bron van informatie.


Rechten van betrokkene
Cliënten en diens ouders/verzorgers hebben recht op inzage van (bijzondere) persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen zij te allen tijde bekijken binnen het (voor ouders openbare) elektronische dossier.
Recht op correctie
Uniq- Zorg is er verantwoordelijk voor om de persoonsgegevens juist te verwerken en te actualiseren. Wanneer persoonsgegevens onjuist verwerkt zijn is Uniq- Zorg verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om de gegevens te rectificeren of aan te vullen. Deze aanvulling of rectificatie dient dan ook te worden doorgevoerd naar externe organisaties die over de gegevens beschikken.
Aanvragen tot correctie kunnen ingediend worden bij de directeur van Uniq- Zorg. De directeur neemt de correctie in behandeling en beargumenteerd de genomen maatregelen.


Recht op verwijdering

Er kan een aanvraag worden ingediend ten aanzien van verwijdering van persoonsgegevens. Het recht op verwijdering geldt niet altijd. De directeur van Uniq- Zorg zal aan de hand van de wettelijke bepalingen zorgvuldig behandelen of gegevens verwijderd kunnen worden en dit beargumenteren aan de aanvragers. De verwijdering dient dan ook te worden doorgevoerd naar externe organisaties die over de gegevens beschikken.

De aanvrager kan de vraag tot correctie of verwijdering indienen bij de directeur van Uniq- Zorg (merlijn@uniq-zorg.nl). Uniq-Zorg zal binnen vier weken elektronisch reageren.Cookies
Uniq- Zorg maakt op haar bedrijfswebsite gebruik van cookies. Dit staat in verband met Google Analytics. De adressen die Google Analytics kan opslaan zijn voor Uniq- Zorg geanonimiseerd. Het gebruik van deze cookies heeft geen gevolgen voor bezoekers van de website, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt.


Klachten
Hebt u een klacht met betrekking tot de privacy. Meld dit dan bij de directeur van Uniq- Zorg. Samen zal naar een passende oplossing gezocht worden. Wanneer u nog niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij autoriteit persoonsgegevens (AP). Zij zullen uw klacht in behandeling nemen.


Toestemming
Voor het maken van foto’s en filmpjes van de cliënten, vraagt Uniq- Zorg toestemming aan de ouders/verzorgers. Het materiaal wordt gebruikt voor social media en persoonlijke doeleinden.
Geheimhouding
Voor het personeel van Uniq- Zorg geldt de geheimhoudingsplicht die wettelijk geldt voor medische gegevens. Persoonsgegevens worden alleen versterkt aan professionals zich kunnen beroepen op de geheimhoudingsplicht.


Privacy statement laatst gewijzigd: 01 januari 2020